Kasy fiskalne online w 2019r.

Kasy fiskalne online w 2019r.
Minister Finansów przedstawił projekt nowego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących w związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy o VAT polegającą na określeniu przepisów wprowadzających nowy rodzaj kas rejestrujących (tzw. kasy on-line)

Kasy fiskalne on-line
Ze zmian, które mają być wprowadzone do ustawy o VAT, wynika, że kasy on-line będą stosowane obowiązkowo przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach szczególnie narażone na nadużycia.

Kasy on-line mają być połączone z systemem teleinformatycznym CRK prowadzonym przez Szefa KAS, do którego będą przesyłane dane z tych kas.

Zgodnie z projektem ustawy, możliwe będzie stosowanie przez przedsiębiorców stosowanie dotychczasowych kas. Przedsiębiorcy będą mogli nabywać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące starego typu. Moment, do którego będzie to możliwe, zostanie określony w ustawie.

Dotychczasowe kasy będą funkcjonowały obok kas on-line, aż do momentu ich wyeksploatowania się. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, kasa rejestrująca, będzie mogła być używana nawet kilka lat.

Docelowym założeniem jest używanie tylko kas on-line. Kasy rejestrujące, które używane są obecnie będą stopniowo wycofywane z rynku.

Wciąż trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o VAT, która ma wprowadzić przepisy dotyczące kas on-line.

Nowy słownik pojęć
W nowym rozporządzeniu zawarty będzie nowy słownik pojęć zawarty Zakres pojęć w słowniku obejmować będzie kasy dotychczasowe oraz nowe kasy on-line.

Dokument fiskalny – to dokument wystawiany przez kasę zawierający w szczególności logo fiskalne i numer unikatowy, obejmujący:

w przypadku kas on-line – paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną i raport fiskalny,
w przypadku pozostałych rodzajów kas – paragon fiskalny, paragon fiskalny anulowany, fakturę, fakturę anulowaną, raport
Dokument niefiskalny – to dokument wystawiany przez kasę, inny niż dokument fiskalny, zawierający w szczególności oznaczenie “niefiskalny” i niezawierający logo.

Zasady ewidencji korekt
Utrzymane zostaną dotychczasowe zapisy starego rozporządzenia w zakresie zwrotów towarów i uznanych reklamacji oraz sposobu postępowania przy wystąpieniu oczywistej omyłki. Przepisy te będą obejmowały również kasy on-line Wskazano również, że ewidencja będzie musiała być prowadzona wyłącznie w trybie fiskalnym kasy.

Sposób ewidencjonowania sprzedaży
Doprecyzowano zasady wystawiania i wydawania paragonu w stosunku do dokonanej sprzedaży oraz w stosunku do otrzymanych przed dokonaniem sprzedaży zaliczek.

Zgodnie z nowymi przepisami podatnik będzie miał obowiązek wystawienia i wydania paragonu, bez żądania nabywcy, przed przyjęciem należności, bez względu na formę płatności. Przedsiębiorca będzie musiał wydać paragon przed zapłatą w formie karty płatniczej lub w formie gotówkowej, czy w formie przelewu lub w innej formie bezgotówkowej.

Z uzasadnienia Ministerstwa Finansów nie wynika, aby kasa mogła wystawić paragon wyłącznie po zakończeniu płatności, w tym także w przypadku płatności realizowanej kartą płatniczą. W związku z tym planuje się wprowadzić ten wymóg, aby klient miał pewność, że transakcja została zarejestrowana w kasie.

Odrębnie uregulowano obowiązki podatnika związane z wystawieniem paragonów. Obowiązek wystawienia i wydania paragonu uregulowano odrębnie dla zaliczek otrzymanych w gotówce i dla zaliczek bezgotówkowych otrzymanych za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u na rachunek podatnika:

a) w przypadku zaliczki otrzymanej w gotówce (przez zapłatę w gotówce rozumie się również płatność kartą płatniczą) – podatnik będzie miał obowiązek wystawić i wydać paragon z chwilą jej otrzymania (§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. a),

b) w przypadku zaliczki otrzymanej za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK-u, na rachunek podatnika – podatnik będzie miał obowiązek wystawić i wydać paragon niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku, jednak nie później niż z końcem miesiąca, w którym należność ta została uznana na jego rachunku, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania (§ 6 ust. 1 pkt 2 lit. b).

Według Ministerstwa proponowana zmiana w obowiązkach wystawienia i wydania paragonu fiskalnego (§ 6 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu) jest powiązana z nakładanym na podatnika obowiązkiem zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego, a także o skutkach nie wykonywania tych obowiązków.

Osoba prowadząca u podatnika ewidencję składać będzie oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami rejestrowania sprzedaży i wystawiania paragonu fiskalnego oraz z konsekwencjami nieprzestrzegania tych zasad określonymi w przepisach.
Oświadczenie będzie składane przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przez te osoby, a egzemplarz oświadczenia będzie przekazywany również osobie je składającej.

Wprowadzono obowiązek oznaczenia literowego od “A” do “G” do właściwych stawek podatku przypisanych, odpowiednio do nazw towarów i usług, nie tylko jak dotychczas wyłącznie do litery A. W stosunku do tego obowiązku wprowadzono przepisy przejściowe (§ 59 nowego rozporządzenia) pozwalające na wprowadzenie obowiązku sztywnego przypisania stawek VAT do oznaczeń literowych zawartych w kasie zgodnego z wymogami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 5 nowego rozporządzenia – w terminie od 1 lutego 2019 r., tj. po upływie miesiąca od proponowanego terminu wejścia w życie nowego rozporządzenia.

Dodano obowiązek udostępniania, podczas transakcji, kupującemu wyświetlacza kasy dla możliwości weryfikacji wprowadzanego do ewidencji na kasie kupowanego asortymentu i jego wartości.