firmapodatkiprawo

Koszty używania samochodów osobowych

Koszty używania samochodów osobowych dla celów prowadzonej działalności oraz dla celów prywatnych

W myśl obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku art. 23 ust. 1 pkt 46a ustawy o pdof nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej – jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Z przytoczonej nowelizacji wynika zatem, iż przedsiębiorca w przypadku używania samochodu osobowego nie tylko dla celów związanych z prowadzona działalnością gospodarczą będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych tylko 75% poniesionych wydatków związanych z jego używaniem.

Z uzasadnienia do projektu zmian ustaw podatkowych wynika, iż możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko wykorzystywania samochodu osobowego wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik będzie musiał prowadzić ewidencję potwierdzającą wykorzystywanie samochodu osobowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (wykorzystywana będzie w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT). W przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji dla celów podatku VAT, również dla celów podatku dochodowego przyjmować się będzie, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika, chyba że podatnik nie jest na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług zobowiązany do prowadzenia takiej ewidencji. Jednocześnie, w przypadku ustalenia, iż podatnik niezgodnie ze stanem faktycznym nie stosował ograniczenia kosztów uzyskania przychodów, wówczas ograniczenie to znajdzie zastosowanie od daty rozpoczęcia używania przez podatnika danego samochodu osobowego.

Proponowana regulacja zmierza do przyjęcia – w omawianym zakresie – w ustawach o podatku dochodowym rozwiązań podobnych do funkcjonujących obecnie w podatku od towarów i usług.

Powyższe ograniczenie dotyczy również sytuacji gdy samochód używany jest w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, w przypadku gdy opłata, w tym czynsz, z tytułu umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1, została skalkulowana w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu osobowego.